Sunday, March 20, 2016

MG 1/100 V2 Gundam Ver. Ka Customized Build by Yoshify - On Display @ Gunpla Expo (UTSUNOMIYA)

MG 1/100 V2 Gundam Ver. Ka - Awesome Customized Build

Modeled by Yoshify2 comments:

Gundam Guy Blog

Related Posts with Thumbnails